Disclaimer

PRIVACYBELEID VOOR KLANTBEOORDELINGEN

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van DTG BV. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken.

Door een Review te plaatsen en op de ‘verzend’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
DTG B.V.
Herikerbergweg 88
1101 CM Amsterdam
Tel : (013) 700 97 09
Kamer van Koophandel nummer: 27198207.


De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@kiyoh.nl.

De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1530506.

2. Welke gegevens verwerkt DTG en voor welk doel
2.1    DTG verwerkt de persoonsgegevens die je bij de plaatsing van je Review invult op de Website. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres (verplicht).
2.2    De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de Website  hebt ingevuld, worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:
(i)    je naam en woonplaats worden samen met de Review verstrekt aan het Bedrijf waarop de Review toeziet;
(ii)    de Review wordt samen met je voornaam en woonplaats gepubliceerd op de website van het Bedrijf en op de website en in zoekmachines van de door DTG bekend gemaakte partners;
(iii)    je naam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie en om contact met je op te nemen in geval van klachten of vragen over je Review.
2.3    Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruiken we je naam en e-mailadres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrief met nieuws over gelijksoortige producten en diensten of tips van DTG. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kan je daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming.
2.4    DTG kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de Review opgenomen persoonsgegevens linkt aan haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de Review van jou afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat het bedrijf als gevolg van de Review contact met je opneemt.
2.5    Gedurende de periode dat je Review via onze Dienst wordt gepubliceerd worden je persoonsgegeven door ons opgeslagen en verwerkt. Indien en zodra je Review wordt verwijderd, zullen wij ook je persoonsgegevens verwijderen.
2.6    DTG kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.
2.7    Via de Website verwerkt DTG verder IP-adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor hetzelfde bedrijf plaatst. Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
3.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
3.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1    Via onze klantenservice (info@kiyoh.com) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op je verzoek zullen wij eventuele wijzigingen ook doorgeven aan het Bedrijf die je Review heeft gepubliceerd. We zullen je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het vervolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
4.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@kiyoh.com). Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen.
4.3    Eventuele wijzigingen, verwijderingen of andere beperkingen in het gebruik van je persoonsgegevens zullen worden verwerkt in je Review en worden doorgegeven aan het Bedrijf die je Review heeft gepubliceerd.
4.4    Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (info@kiyoh.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
4.5    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@kiyoh.com).

5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

6. Overgang van overneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van DTG kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is, kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.

Start met KiyOhWij kunnen wel mooie praatjes houden. Maar het is beter als u eerst zelf KiyOh uitprobeert, net als 8.000 webshops die u al voor gingen. U verzamelt snel eerste reviews!

U kunt zich hier aanmelden

  • Probeer KiyOh 6 weken vrijblijvend
  • Na aanmelden direct aan de slag 
  • Telefonisch Opstartservice!

Na de proeftijd (of eerder) kunt u eenvoudig een pakket kiezen dat bij uw wensen past. 

Bekijk praktijkvoorbeeld vechtsportwinkel.com: 20% conversieverhoging

NIEUW: KiyOh is official Google Partner. Alle KiyOh reviews worden opgenomen in Google Shopping en in uw Google Adwords campagnes. En met de Facebook intergratie vergroot u uw bereik.
Laatste nieuws
Volg ons op
Copyright © 2008 - 2018 KiyOh  |  Meld misbruik  -  Disclaimer  -  Gebruikersvoorwaarden  -  Contact  -  FAQ