Disclaimer

PRIVACYBELEID VOOR KLANTBEOORDELINGEN
Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van DTG BV en moet worden beschouwd als een aanvulling op de Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement van DTG B.V. In dit Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in
artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken. Door een Review te plaatsen en op de ‘verzend’ button te klikken geeft u toestemming om uw persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.
Wij adviseren om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
DTG B.V.
Herikerbergweg 88
1101 CM Amsterdam
Tel : (013) 700 97 09
Kamer van Koophandel nummer: 27198207.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@dtg.nl.

2. Welke gegevens verwerkt DTG en voor welk doel
2.1 DTG verwerkt de persoonsgegevens die u bij de plaatsing van de Review invult op de Website. Het gaat om de volgende
persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres (verplicht).
2.2 De door u ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die u op de Website heeft ingevuld, worden
gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:
(i) uw naam en woonplaats worden samen met de Review verstrekt aan het Bedrijf waarop de Review toeziet;
(ii) de Review wordt samen met uw voornaam en woonplaats gepubliceerd op de website van het Bedrijf en op de website
en in zoekmachines van de door DTG bekend gemaakte partners;
(iii) uw naam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het verstrekken van de
door u aangevraagde informatie en om contact met u op te nemen in geval van klachten of vragen over uw Review.
2.3 Uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven gebruiken we uw naam en e-mailadres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrief met nieuws over gelijksoortige producten en diensten of tips van DTG. Indien u deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kunt u daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming.
2.4 DTG kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de Review opgenomen persoonsgegevens linkt aan haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de Review van u afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat het bedrijf als gevolg van de Review
contact met u opneemt.
2.5 Gedurende de periode dat uw Review via onze Dienst wordt gepubliceerd worden uw persoonsgegeven door ons opgeslagen en verwerkt. Indien en zodra uw Review wordt verwijderd, zullen wij ook uw persoonsgegevens verwijderen.
2.6 DTG kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.
2.7 Via de Website verwerkt DTG verder IP-adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te
controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor
hetzelfde bedrijf plaatst. Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
3.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk
verlies, vernietiging of beschadiging.
3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij soms gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.
Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de verwerkers hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de geldende privacy wetgeving waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en dit Privacybeleid na te leven. Via de
functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1 Via onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl) kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij eventuele wijzigingen ook doorgeven aan het Bedrijf die
uw Review heeft gepubliceerd. We zullen uw verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen
een maand na ontvangst van het verzoek, te informeren over het vervolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij uw verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
4.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl). Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen.
4.3 Eventuele wijzigingen, verwijderingen of andere beperkingen in het gebruik van uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in uw Review en worden doorgegeven aan het Bedrijf die uw Review heeft gepubliceerd.
4.4 Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming ( privacy@dtg.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
4.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl).

5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig
het Privacybeleid te bekijken.

6. Overgang van overneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van DTG kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming
(waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is, kan in dat geval ook de daarmee verband
houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u hierover via de mail tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht kunt u natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.


V22 mei2018

Start met KiyOhWij kunnen wel mooie praatjes houden. Maar het is beter als u eerst zelf KiyOh uitprobeert, net als 8.000 webshops die u al voor gingen. U verzamelt snel eerste reviews!

U kunt zich hier aanmelden

  • Probeer KiyOh 6 weken vrijblijvend
  • Na aanmelden direct aan de slag 
  • Telefonisch Opstartservice!

Na de proeftijd (of eerder) kunt u eenvoudig een pakket kiezen dat bij uw wensen past. 

Bekijk praktijkvoorbeeld vechtsportwinkel.com: 20% conversieverhoging

NIEUW: KiyOh is official Google Partner. Alle KiyOh reviews worden opgenomen in Google Shopping en in uw Google Adwords campagnes. En met de Facebook intergratie vergroot u uw bereik.
Laatste nieuws
Volg ons op
Copyright © 2008 - 2020 KiyOh  |  Meld misbruik  -  Disclaimer  -  Gebruikersvoorwaarden  -  Contact  -  FAQ