Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN KLANTBEOORDELINGEN
De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassingen op het gebruik van het klantbeoordelingssysteem van DTG B.V., gevestigd aan
de Herikerbergweg 88, (1101 CM) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27198207 (hierna: ‘DTG’).

Door uw review in te vullen en op de ‘verzend’ button te klikken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze
Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Artikel 1 / Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de
volgende betekenis:
Bedrijf: de onderneming waarvan de Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen;
Enquête: een vragenlijst op basis waarvan Gebruiker een Review kan geven;
Gebruiker /U: een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met DTG een overeenkomst heeft gesloten voor het
plaatsen van Review;
Dienst: de overeengekomen dienst van DTG bestaande uit het verzamelen en publiceren van Reviews;
Review: een door Gebruiker geplaatste beoordeling van een Bedrijf, inclusief de ingevulde persoonlijke
informatie (zoals voornaam, woonplaats, leeftijd of gekochte product);
Website: de overeengekomen website www.klantenvertellen.nl , www.kiyoh.nl, www.kiyoh.com of www.patientenvertellen.nl.

Artikel 2 / Plaatsen van Reviews en levering van de Dienst
2.1 DTG biedt u de mogelijkheid om via de Dienst Enquêtes in te vullen en een Review achter te laten.
2.2 Uw Review (inclusief persoonlijke informatie) kan worden gepubliceerd op de Website, de website of andere media van het
Bedrijf en in zoekmachines en/of websites van andere partners van DTG welke op de Website bekend worden gemaakt. Deze
partners kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
2.3 De Review (inclusief de door u ingevulde persoonlijke informatie) wordt alleen aan het betreffende Bedrijf verstrekt indien
dit Bedrijf daarvoor met DTG een overeenkomst heeft gesloten. Het Bedrijf is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om
de Reviews te publiceren op zijn website. Indien het Bedrijf tot publicatie van de Reviews overgaat dient hij alle Reviews te
plaatsen; hij mag dus geen selectie maken. Het Bedrijf is gerechtigd om de Reviews in een eigen look en feel te publiceren.
2.4 DTG is gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Review of om deze te verwijderen, zonder dat u recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. DTG kan dit bijvoorbeeld doen indien de tekst van de Review (onnodig) lang is, indien de door u ingevulde persoonsgegevens niet correct zijn, indien u in strijd handelt met artikel 3 of indien het Bedrijf een klacht over
de Review heeft ingediend, een en ander conform artikel 5.
2.5 Het Bedrijf is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Reviews.
2.6 Door een Review op de Website te plaatsen verleent u DTG, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt
recht om de Review in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

Artikel 3 / Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst
3.1 U staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die u in het kader van de Dienst verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres volledig, juist en actueel zijn en dat u de Dienst uitsluitend voor uzelf gebruikt.
3.2 U bent aansprakelijk voor de inhoud van de Reviews en garandeert dat:
a) de inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;
b) u met de Review anderen (waaronder het Bedrijf waarover u een Review geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld
door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten;
c) de Review uitsluitend gebaseerd is op uw eigen ervaring met het Bedrijf en deze ervaring niet langer dan 6 maanden
geleden heeft plaats gevonden. Deze periode van 6 maanden is niet van toepassing indien u de Review plaatst naar
aanleiding van een verzoek daartoe van het Bedrijf;
d) de Review niet bedoeld is als reactie op andere Reviews;
e) de Reviews geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat;
f) u de belangen en de goede naam van DTG en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.
g) de Reviews enkel en alleen gaan over het Bedrijf / in de Review niet verwezen wordt naar concurrerende organisaties van het Bedrijf.

Artikel 4 / Persoonsgegevens
4.1 Via de Dienst verwerkt DTG persoonsgegevens van Gebruikers. DTG is “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) en draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan verplichtingen opgenomen in de AVG.
4.2 Het in Bijlage 1 opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze persoonsgegevens door DTG.

Artikel 5 / Klachtenprocedure
5.1 Indien een Bedrijf of een andere derde van mening is dat uw Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan deze DTG per mail verzoeken om uw Review te verwijderen. DTG zal u zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en u in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen veertien dagen worden afgehandeld.
5.2 Tijdens de behandeling van de klacht kan de Review (tijdelijk) verwijderd worden.

Artikel 6 / Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend,
begrepen de website van DTG, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij DTG of haar licentiegevers. Er
vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.
6.2 U mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. U bent niet
gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden,
wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of
te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te
gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.
6.3 U staat er voor in dat uw Review of andere door u ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten
van derden en dat u gerechtigd bent deze materialen aan DTG ter beschikking te stellen.

Artikel 7 / Uitsluiting garanties en aansprakelijkheid DTG
7.1 Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreeft, kunnen wij niet instaan voor de
aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of
onjuistheden in publicatie van uw Review(s). DTG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere
onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst waaronder begrepen de Website.
7.2 DTG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van haar verplichtingen. De totale aansprakelijkheid van DTG kan nimmer meer bedragen dan Euro 25,- per
gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan (i) de kosten die u redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van DTG te herstellen of op te
heffen, zodat de prestatie van DTG wel aan de overeenkomst beantwoordt, (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking
van zulke schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Artikel 8 / Slotbepalingen
8.1 DTG is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website of op een andere wijze aan u bekend worden gemaakt. Indien u de wijziging niet accepteert kunt u uw gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de Reviews.
8.2 Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


PRIVACYBELEID VOOR KLANTBEOORDELINGEN
Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van DTG BV en moet worden beschouwd als een aanvulling op de Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement van DTG B.V. In dit Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in
artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken. Door een Review te plaatsen en op de ‘verzend’ button te klikken geeft u toestemming om uw persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.
Wij adviseren om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
DTG B.V.
Herikerbergweg 88
1101 CM Amsterdam
Tel : (013) 700 97 09
Kamer van Koophandel nummer: 27198207.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@dtg.nl.

2. Welke gegevens verwerkt DTG en voor welk doel
2.1 DTG verwerkt de persoonsgegevens die u bij de plaatsing van de Review invult op de Website. Het gaat om de volgende
persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres (verplicht).
2.2 De door u ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die u op de Website heeft ingevuld, worden
gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:
(i) uw naam en woonplaats worden samen met de Review verstrekt aan het Bedrijf waarop de Review toeziet;
(ii) de Review wordt samen met uw voornaam en woonplaats gepubliceerd op de website van het Bedrijf en op de website
en in zoekmachines van de door DTG bekend gemaakte partners;
(iii) uw naam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het verstrekken van de
door u aangevraagde informatie en om contact met u op te nemen in geval van klachten of vragen over uw Review.
2.3 Uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven gebruiken we uw naam en e-mailadres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrief met nieuws over gelijksoortige producten en diensten of tips van DTG. Indien u deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kunt u daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming.
2.4 DTG kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de Review opgenomen persoonsgegevens linkt aan haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de Review van u afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat het bedrijf als gevolg van de Review
contact met u opneemt.
2.5 Gedurende de periode dat uw Review via onze Dienst wordt gepubliceerd worden uw persoonsgegeven door ons opgeslagen en verwerkt. Indien en zodra uw Review wordt verwijderd, zullen wij ook uw persoonsgegevens verwijderen.
2.6 DTG kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.
2.7 Via de Website verwerkt DTG verder IP-adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te
controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor
hetzelfde bedrijf plaatst. Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
3.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk
verlies, vernietiging of beschadiging.
3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij soms gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.
Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de verwerkers hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de geldende privacy wetgeving waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en dit Privacybeleid na te leven. Via de
functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1 Via onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl) kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij eventuele wijzigingen ook doorgeven aan het Bedrijf die
uw Review heeft gepubliceerd. We zullen uw verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen
een maand na ontvangst van het verzoek, te informeren over het vervolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij uw verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.
4.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl). Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen.
4.3 Eventuele wijzigingen, verwijderingen of andere beperkingen in het gebruik van uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in uw Review en worden doorgegeven aan het Bedrijf die uw Review heeft gepubliceerd.
4.4 Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming ( privacy@dtg.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
4.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl).

5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig
het Privacybeleid te bekijken.

6. Overgang van overneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van DTG kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming
(waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is, kan in dat geval ook de daarmee verband
houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u hierover via de mail tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht kunt u natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.


V22 mei2018

Start met KiyOhWij kunnen wel mooie praatjes houden. Maar het is beter als u eerst zelf KiyOh uitprobeert, net als 8.000 webshops die u al voor gingen. U verzamelt snel eerste reviews!

U kunt zich hier aanmelden

  • Probeer KiyOh 6 weken vrijblijvend
  • Na aanmelden direct aan de slag 
  • Telefonisch Opstartservice!

Na de proeftijd (of eerder) kunt u eenvoudig een pakket kiezen dat bij uw wensen past. 

Bekijk praktijkvoorbeeld vechtsportwinkel.com: 20% conversieverhoging

NIEUW: KiyOh is official Google Partner. Alle KiyOh reviews worden opgenomen in Google Shopping en in uw Google Adwords campagnes. En met de Facebook intergratie vergroot u uw bereik.
Laatste nieuws
Volg ons op
Copyright © 2008 - 2020 KiyOh  |  Meld misbruik  -  Disclaimer  -  Gebruikersvoorwaarden  -  Contact  -  FAQ